Contignü prinzipal

Maran 2011

Chёstes informaziuns é da ciafè ma por

La diescejima senteda di Trëi Cunsëies ie unida tenida ai 30 de merz dl 2011 a Maran y la ie unida urganiseda dal Cunsëi dla Provinzia autonoma de Bulsan sota la presidënza de Julia Unterberger.

Ala senteda di Trëi Cunsëies ti iel jit danora, ai 16 de fauré dl 2011, na senteda dla cumiscion inter-regiunela, metuda adum da set reprejentanc per uni cunsëi. Coche udù dant dal regulamënt ntern à la cumiscion ejaminà la 29 mozions prejentedes, nchin ai 3 de jené dl 2011, dai cunselieres y dai cumëmbri dla jontes di trëi raions per fé ora sce lascé pro si tratazion tla senteda di Trëi Cunsëies, y sun la basa de chësc ejam ala pona metù adum l orden dl di dla senteda di Trëi Cunsëies.

Dla 29 mozions prejentedes ie 25 unides lascedes pro ala tratazion tla senteda di Trëi Cunsëies y les ie unides scrites sun l orden dl di. Una ie unida refudeda dala cumiscion, ma la ie, sun dumanda dla terza pert di reprejentanc prejënc dla cumiscion inter-regiunela mpo mo unida metuda sun l orden dl di, coche udù dant dal regulamënt ntern.
Nsci fovel sun l orden dl di 26 mozions y les ie unides metudes adum, sota chësta tematiches o chisc ciamps per se fé plu saurì y per fé a na maniera che la descuscion tla senteda di Trëi Cunsëies sibe n generel plu trasparënta:

  • Europa, culaburazion sëura i confins ora, afares istituzionei (6)
  • ativiteies economiches, zones rureles (7)
  • trafich y trasport, natura y ambient (4)
  • cultura y istruzion (5)
  • sanità (4)

Dan la senteda di Trëi Cunsëies iel pona mo, aldò dl regulamënt ntern, unì purtà ite na mozion de prëscia che ova da nfé cun l lauré ora n cunzet per n’economia eletrica balanzeda y che ie do la delibra dla cumiscion inter-regiunela unida metuda sun l orden dl di che ova nsci 27 mozions.

Tla senteda di Trëi Cunsëies di 30 de merz dl 2011 iel unì apurvà 25 dla 27 mozions scrites sun l orden dl di, 14 de chëstes cun duta la ujes a una. La mozion che ova da nfé cun la candidatura dla region europeica Tirol a purté ora i XXIV Juesc olimpics y i XIII Juesc paraolimpics da d’inviern dl 2022 ne n’ie nia unì azeteda (te na vela per si cont de uni cunsëi fova la maiuranza dl Cunsëi provinziel de Trënt de contra y chësc à cumpurtà che la mozion ie unida refudeda). La mozion che ova ntantsce da nfé cun l mëter su de n “Parch dla pesc” ie unida trata zeruch da chëi che la à purteda dant.

Coche udù danora dal regulamënt ntern dla senteda di Trëi Cunsëies prejenterà i presidënc dla Provinzia autonoma de Bulsan, dl Land Tirol y dla Provinzia autonoma de Trënt, tres l presidënt a chël che l ti toca (uel dì te chësc cajo l presidënt dl Land Tirol, ajache la proscima senteda di Trëi Cunsëies sarà tl Land Tirol), na prima relazion scrita sun la situazion dl’atuazion dla mozions apurvedes dala senteda di Trëi Cunsëies, da pert dla trëi jontes. Na segonda relazion unirà pona data ora al plu tert 60 dis dan la proscima senteda di Trëi Cunsëies.