Contignü prinzipal

Desproch 1993

La secunda sentada deboriada di consëis legislatifs dla Provinzia autonoma de Balsan, dla Provinzia autonoma de Trënt, dl Tirol y dl Vorarlberg vëgn tignida ai 2 de jügn dl 1993 a Desproch, chël ô dì 2 agn do la pröma sentada da Maran, porvia che ara ti tocâ - aladô dla rotaziun fata fora - al consëi legislatif dl Tirol da organisé la proscima incuntada.
Al ordinn dl dé de chësta secunda sentada deboriada "a cater" él l'aprovaziun di regolamënc por la comisciun interregionala y por la sentada deboriada di cater consëis legislatifs (1° punt al ordinn dl dé), la ejaminaziun de na proposta de moziun sön la colaboraziun interregionala sura i confins fora danter les corporaziuns teritoriales (2° punt), la ejaminaziun de propostes de moziun desvalies, vignöna metüda adöm da n gröm de injuntes, revardëntes la colaboraziun sura i confins fora danter les provinzies che fej pert dl "Accordino" ti ciamps dla sciënza, dla inrescida, dla scora, dla cultura, dl sport y dla informaziun (3° punt), la economia y i trasporc (4° punt) sciöche ince l'agricoltöra, la urbanistica y le turism (5° punt).
Aladô dla deliberaziun adorada dala comisciun interregionala le dé dan la sentada deboriada, vëgnel spostè l'aprovaziun dl ordinn dl dé, porvia che le presidënt dl consëi legislatif dl Vorarlberg, Bertram Jäger, manifestëia al scomenciamënt dla sentada le dejidêr de podëi laurè adöm te na maniera plü limitada y porchël te na forma plü strënta, portan dant sciöche motivaziun le fat che an é tl laûr de mëte sö, dlungia la regiun europeica dl Tirol ince na regiun europeica dl Lêch de Costanza, y che le Vorarlberg se sënt - por rajuns storiches, culturales y geografiches - plü dlungia a chësta ultima, cun chëra che al oress mëte man na colaboraziun plü concreta. Porimpò ne stlüj chësc interès tler por la regiun europeica dl Lêch de Costanza nia fora na colaboraziun dl Vorarlberg tla sentada deboriada di cater consëis legislatifs, tan inant che ara se trata de na colaboraziun menüda, cernüda, chël ô dì limitada ai ciamps che reverda diretamënter le Vorarlberg. Le presidënt Jäger injunta che chësc se damana por forza che al ti vëgnes chirì na lerch nöia, chël ô dì che an mëss se studié jö danü le rode dl Vorarlberg tla sentada deboriada, chësc ince tl interès di atri trëi mëmbri, porvia che le Vorarlberg ne n'ô te degun caje arferè o tignì sö i atri trëi consëis y restrënje insciö so ciamp de laûr.
Al vëgn deperpo aprovè cun dër na gran maioranza les propostes de moziun dades dant ti punc 2, 3, 4 y 5 al ordinn dl dé, revardëntes scomenciadies che va sura i confins fora, sciöche la realisaziun de n coliamënt radio sot a forma de cërtl danter Balsan-Desproch-Balsan, sciöche ince n barat de programs radiotelevisifs tl lingaz original, le barat de studënc y insegnanc, la istituziun de na comisciun de düc por la organisaziun de manifestaziuns sportives metüdes a jì deboriada, scomenciadies por ci che reverda la promoziun agricola y la comerzialisaziun di produc di paurs da munt, sciöche ince le trasferimënt dl trafich dala strada sön la ferata.