Contignü prinzipal

Comisciun de convalidité

Le Consëi provinzial à le podëi de iudiché instës sce sü comëmbri lità ademplësc dötes les condiziuns por l'amisciun al ofize y por so eserzize. Por fà chësc se sorvësc le Consëi provinzial de n organn d'inrescida denominé comisciun de convalidité.
La comisciun de convalidité vëgn nominada dala presidënta o dal presidënt dl Consëi tl tëmp de chinesc dé dala pröma sentada dl Consëi, do avëi aldì i capi dles fraziuns. Ara é metüda adöm da set aconsiadësses/aconsiadus. La composiziun dla comisciun mëss corespogne ala consistënza di grups linguistics insciö sciöche ai é rapresentà tl Consëi provinzial y tan inant che ara va a chëra dles fraziuns. I comëmbri dla comisciun ne po no refusé süa nominaziun, no dè les dimisciuns y no se fà sostituì.
La comisciun de convalidité ejaminëia les detlaraziuns che vigni aconsiadëssa inpormò litada o aconsiadù impormò lité mëss dè jö por ci che reverda sides les funziuns y i ofizi eserzità pro ënc publics o privac y les inciaries surantutes, sciöche ince les ativitês y les funziuns imprenditoriales o profescionales eserzitades che po rapresentè na rajun de ilitabilité o incompatibilité, ara damana do documënc en relaziun ales verificaziuns y ales inrescides comanades, tol sö les informaziuns y ascuta, sce ara l'arata d'ütl y nezesciar, les aconsiadësses interessades y i aconsidus interessà. Döta l'ativité d'inrescida, por chëra che la comisciun po ince se sorvì dla colaboraziun de porsones espertes da defora, à le fin de constatè sce al esist o no ti confrunc dles aconsiadësses y di aconsiadus impormò lità, o de chi che vëgn do intratan la perioda de legislatöra, rajuns de ilitabilité o de incompatibilité.
Sot a ilitabilité ne capësciun nia la mancianza dl dërt de lîta passif mo l'esistënza de na rajun che impedësc d'eserzité chësc dërt cina che al romagn la gauja dl impedimënt. Ara se trata insciö de n impedimënt iuridich che influenzëia la poscibilité de candidatöra y la lîta suandënta de na porsona y à cun chësc sciöche conseguënza l'anulamënt dla lîta.
Cun incompatibilité intënun indere l'esistënza de na zircostanza che influenzëia la poscibilité d'eserzité concretamënter le mandat politich. La lege vëiga danfora che l'eserzize de certi ofizi o de certes inciaries, o l'esecuziun de certi mandac te ënc publics y privac sciöche ince l'eserzize de determinades ativitês y funziuns profescionales n'é nia compatibli cun l'inciaria de aconsiadëssa o aconsiadù dla Provinzia.
Sce la comisciun de convalidité à rajun de crëie che pro n'aconsiadëssa o n aconsiadù esìstel motifs de ilitabilité o de incompatibilité mëtera a jì na prozedöra d'inrescida y ti tira dant formalmënter al'aconsiadëssa o al aconsiadù i fac. L'aconsiadëssa o l'aconsiadù po sön na tara presentè por scrit tl tëmp de chinesc dé do avëi ciafè la comunicaziun sües obieziuns o, tl caje che al esist n motif de incompatibilité, ciarè da l'eliminé por tëmp. Do avëi ciafè les obieziuns o les detlaraziuns decuntra stabilësc la comisciun sce al é nezesciar n terminn por la tratativa invian adalerch l'aconsiadëssa interessada o l'aconsiadù interessè che po se damanè intratan la discusciun dl caje dan dala comisciun l'assistënza de na porsona de süa crëta.
Ala fin dl'ativité de inrescimënt, che mëss gnì stlüta jö tl tëmp de sis mëisc do la nominaziun, presënta la comisciun de convalidité na relaziun finala al Consëi provinzial y formulëia por vigni aconsiadëssa y aconsiadù na racomanaziun motivada de convalidité dla lîta o de constataziun formala de n motif de ilitabilité che porta de conseguënza al anulamënt dla lîta y ala tomanza dal'inciaria o, sciöche alternativa implü, de constataziun formala dla presënza de n motif de incompatibilité.
La dezijiun definitiva por ci che reverda la presënza de rajuns de ilitabilité o de incompatibilité ti speta al Consëi provinzial che ejaminëia la relaziun y les propostes de deliberaziun presentades dala comisciun de convalidité tla pröma seziun dl Consëi suzessiva ala presentaziun y tol les dezijiuns aladô.

La comisciun de convalidité por la legislatöra corënta é gnüda istituida cun decret dla presidënta dl Consëi n. 156 dl 28 de novëmber dl 2018. Te süa pröma sentada dl 3 de dezëmber 2018 à la comisciun lité le presidënt, la vizepresidënta y le secretêr. Süa composiziun é porchël la suandënta:

Composiziun

Presidënt/a

Vizepresidënta

Secretêr

Cumëmbri