Contignü prinzipal

Nominaziun y designaziun

La nominaziun y la designaziun é espresciuns concretes dla competënza dl'aministraziun publica de designé na porsona titolara de n'inciaria. Inanter nominaziun y designaziun él indere na desfarënzia sostanziala: pro la nominaziun vëgn na inciaria surandada tres na dezijiun direta da pert dl'aministraziun provinziala (te chësc caje dal Consëi), pro la designaziun ti speta bëgn al'aministraziun (te chësc caje al Consëi) la individuaziun dla porsona por n ofize determiné o por na certa inciaria, mo la surandada ofiziala vëgn fata tres n at de nominaziun da pert de n ater soget privat o publich.
La competënza dl Consëi a nominé porsones sciöche titolares de ofizi determinà o a les designé por inciaries determinades é scrita en pert te desposiziuns spezifiches dl Statut d'autonomia y tles normes d'atuaziun relatives (generalmënter por nominaziuns y designaziuns de na certa relevënza istituzionala sce an conscidrëia che le Consëi é l'organn rapresentatif dla Provinzia de majera importanza) y en pert te leges provinziales y statales.
Danter les nominaziuns y les designaziuns de competënza dl Consëi provinzial vëgnel dantadöt indiché:

  • la nominaziun de 2 comëmbri dla comisciun paritetica di sis y di dodesc aladô dl articul 107 dl Statut d'autonomia;
  • la designaziun de 7 comëmbri dla comisciun permanënta por i problems dla Provinzia de Balsan (istituida pro la presidënza dl Consëi di Ministri) aladô dla mosöra 137 dl Pachet;
  • la nominaziun de 3 mëmbri dl comitê de consëns inanter Stat y Provinzia aladô dl articul 13 dl D.P.R. n. 752/1976;
  • la nominaziun dla defensuria popolara o dl defensur popolar aladô dla lege provinziala dl 10 de messè 1996, n. 14;
  • la nominaziun de meses les vicares y de mec i vicari (4) dl Tribunal aministratif regional - seziun autonoma de Balsan aladô dl D.P.R. n. 426/1984, y mudaziuns y integraziuns suandëntes;
  • la nominaziun de 4 mëmbri dl Comitê provinzial por les comunicaziuns (Corecom) aladô dla lege provinziala dl 18 de merz 2002, n. 6;
  • la designaziun de 3 mëmbri efetifs y 3 mëmbri suplënc respetivamënter tla comisciun zircoscrizionala dles lîtes sides de Balsan che ince dles sotcomisciuns de Balsan, Porsenù, Bornech, Maran y Solaneres;
  • la designaziun de na rapresentanta o de n rapresentant o de de plü rapresentantes y rapresentanc dl Consëi provinzial de Südtirol te presidënzes, ti consëis d'aministraziun, ti collegiums di controlacunc, tles consultes, tles comisciuns o ti comitês che é gnüs istituis pro l'aministraziun provinziala (te valgügn caji ti speta le dërt de fà propostes ala mendranza politica).

Pro dötes les nominaziuns y designaziuns vëgnel apliché la litaziun socrëta.