Contignü prinzipal

Moziun por dessëgns de lege

Pro na moziun por n dessëgn de lege (ordinn dl dé) se trâtera de n documënt politich che ti somëia a na moziun y che se desfarenziëia dala moziun ma por via che ara é portada ite te na prozedöra de legislaziun. Denant che al vëgnes stlüt jö la debata generala sön n dessëgn de lege po vigni aconsiadëssa y vigni aconsiadù presentè cina a trëi moziuns (ordinn dl dé) che reverda la chestiun tratada. Na moziun por n dessëgn de lege po avëi sciöche fin chël de dè ala Junta provinziala istruziuns por l'aplicaziun dla lege tratada; ara po ince tó ite d'atri temesc a condiziun che ai reverdes le contignü dl dessëgn de lege che vëgn tratè.
Sciöche pro les moziuns à la presidënta o le presidënt dl Consëi ince pro les moziuns por n dessëgn de lege (ordinn dl dé) la competënza de mëte en evidënza i impëgns lià ales moziuns aprovades y informè i sogec competënc di eventuai terminns da tignì ite.