Contignü prinzipal

Descuscion y dezijion tl Cunsëi provinziel

Descision y dezijion tl Cunsëi provinziel

Uni pruzedura de descuscion y dezijion tl Cunsëi provinziel se desferenzieia per gauja dla particulariteies dla cuestions singules che vën tratedes. La pruzedura ududa danora tl regulamënt dl Cunsëi o scenó dal coleghium di/dla mëinagrupa se muda aldò che la va, per ejëmpl, de rujené de n dessëni de lege o de na mozion o che n à da numiné zachei o da fé l inuem de zachei per na ncëria da sëurandé.
Purempò iel mesun avëi na regulamentazion generela y n valguna regules de garanzia che vel per duta la pruzedures dl Cunsëi. I argumënc de chësta regulamentazion generela che à na mpurtanza particulera tla pruzedura y che merita perchël de unì cunscidrei plu avisa ie:


situazion dezëmber 2004