Contignü prinzipal

Frazions

Tl lim de tëmp de cin dis dala prima senteda do la veles muessa i/la cunselieres ti fé al savëi per scrit al Presidënt/ala Presidënta dl Cunsëi provinziel pra ciuna frazion dl Cunsëi che i/les toca o a ciuna che i/les uel se junté. I cunselieres che tl lim de chësc tiermul ne à nia detlarà si purtenienza o si agregazion a na frazion dl Cunsëi provinziel, fajerà  pert de na sëula grupa mescededa. Ënghe n cunselier da sëul o na cunseliera da sëula po furmé na frazion dl Cunsëi provinziel.

De regula se mët adum te na frazion cunselieres dl medemo partit o tëi/teles che à almanco idees y minonghes politiches simileres. Tla frazions vëniel fat discuscions y i reprejentanc dla curëntes defrëntes cëla de purté inant i nteresc de si litadëures, sambën tl respet dla regules democratiches. Te n cuntest de cumpetizion sana se cunfruntea  ponc de ududa defrënc, l vën ora cunflic de nteres, n chir cumpromisc y, tres litazion, vëniel tëut dezijions, a chëles che nce chëi/chëles che à lità de contra muessa se tenì. Normalmënter sustën chëi/chëles che n l'à nia venciuda sibe tl Cunsëi sibe publicamënter la dezijions tëutes dala maiuranza. La solidarietà y l sustëni danter i cunselieres avanea defati l pëis politich dla frazion: azeté la dezijions dla maiuranza ie plu produtif che no se stlù ite te si posizions. La dispunibltà de azeté la minonga di autri/dl'autres, la capazità de ruvé a na mediazion danter i nteresc y n cumportamënt de toleranza ie elemënc de basa dla cultura democratica y esprescion de si valores.

Sën ie tl Cunsëi provinziel reprejentedes chësta frazions

 

Lijënda

(a) Denuminazion nueva dai 5.11.2019 inant dla grupa cunsiliera furmeda cun l pië via dla legislatura dal cunselier Köllensperger coche "Team Köllensperger"