Contignü prinzipal

Vijites y ancuntedes

Vester leprò pra na senteda dl Cunsëi provinziel, se lascé cunté coche l vën laurà da zachei che lëura iló, ancunté n cunselier o na cunseliera o n cumëmber dl Ufize de presidënza tla sënta dl Cunsëi provinziel o diretamënter a scola: tlo abinëis duta la nfurmazions per udëi da daujin coche l vën laurà tl Cunsëi provinziel.

Vijita tl Cunsëi provinziel

Telecunferënza cun n cunselier provinziel o na cunseliera provinziela

Telecunferënza

Der Landtag kann auch virtuell besichtigt werden. In einer Videokonferenz führt ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete live durch den Landtag, berichtet über die Arbeit der Abgeordneten und beantwortet alle Fragen.


Vijita tl Cunsëi provinziel

Vijita tl Cunsëi provinziel

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00. La tribuna di vijitadëures ie azessibla a duc i nteressei.


La politica a scola

Image

Mpede la vijita te Cunsëi provinziel, o nce leprò, possen se damandé che na cunseliera o n cunselier vënie te scola.
La tlasses che l uel, possa fé dumanda ndrët ala frazion dl Cunsëi provinziel crissa ora che manderà na si cumëmbra o n si cumëmber. Aldò di termins da una y dal’autra pert uniral fat ora na data ndrët cun la scola y te scola.


Cuntac

Cunsëi provinziel de Südtirol
Ufize zeremonies, comunicazion y relazions cun la jënt
Plaza Silvius Magnago 6
39100 Bulsan
tel.: 0039 0471 946 272
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@landtag-bz.org

Download - Cumpëida dla vijites tl Cunsëi provinziel

 1. tl 2020 - (verjiun todëscia/taliana) [PDF 380 KB]
 2. tl 2019 - (verjiun todëscia/taliana) [PDF 1,2 MB]
 3. tl 2018 - (verjiun todëscia) [PDF 1,5 MB]
 4. tl 2017 - (verjiun todëscia) [PDF 1,5 MB]
 5. tl 2016 - (verjiun todëscia) [PDF 1 MB]
 6. tl 2015 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 7. tl 2014 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 1. tl 2013 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 1. tl 2012 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 2. tl 2011 - (verjiun todëscia) [PDF 190 KB]
 1. tl 2010 - (verjiun todëscia) [PDF 190 KB]
 1. tl 2009  - (verjiun todëscia) [PDF 35 KB]
 1. tl 2008  - (verjiun todëscia) [PDF 85 KB]
 1. tl 2007 - (verjiun todëscia)  [PDF 94 KB]

Download - Calënder dla sentedes

 1. Calënder dles sentades 2022 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 200 KB]
 2. Calënder dles sentades 2021 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 250 KB]