Contignü prinzipal

Vijites y ancuntedes

Vester leprò pra na senteda dl Cunsëi provinziel, se lascé cunté coche l vën laurà da zachei che lëura iló, ancunté n cunselier o na cunseliera o n cumëmber dl Ufize de presidënza tla sënta dl Cunsëi provinziel o diretamënter a scola: tlo abinëis duta la nfurmazions per udëi da daujin coche l vën laurà tl Cunsëi provinziel.

Vijita tl Cunsëi provinziel

Vijita tl Cunsëi provinziel

Vijita tl Cunsëi provinziel

Le Consëi provinzial vëgn de regola cherdé ite aladô de n calënder anual dles sentades laorè fora te n collegium di capifraziun. La convocaziun vëgn fata ti dis de sentada preodüs, de regola dagnora dales 10:00 ales 13:00 y dales 14:30 ales 18:00. La tribuna di vijitadëures ie azessibla a duc i nteressei.


La politica a scola

Image

Mpede la vijita te Cunsëi provinziel, o nce leprò, possen se damandé che na cunseliera o n cunselier vënie te scola.
La tlasses che l uel, possa fé dumanda ndrët ala frazion dl Cunsëi provinziel crissa ora che manderà na si cumëmbra o n si cumëmber. Aldò di termins da una y dal’autra pert uniral fat ora na data ndrët cun la scola y te scola.


Cuntac

Cunsëi provinziel de Südtirol
Ufize zeremonies, comunicazion y relazions cun la jënt
Plaza Silvius Magnago 6
39100 Bulsan
tel.: 0039 0471 946 272
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@landtag-bz.org

Download - Cumpëida dla vijites tl Cunsëi provinziel

 1. tl 2019 - (verjiun todëscia/taliana) [PDF 1,2 MB]
 2. tl 2018 - (verjiun todëscia) [PDF 1,5 MB]
 3. tl 2017 - (verjiun todëscia) [PDF 1,5 MB]
 4. tl 2016 - (verjiun todëscia) [PDF 1 MB]
 5. tl 2015 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 6. tl 2014 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 1. tl 2013 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 1. tl 2012 - (verjiun todëscia) [PDF 120 KB]
 2. tl 2011 - (verjiun todëscia) [PDF 190 KB]
 1. tl 2010 - (verjiun todëscia) [PDF 190 KB]
 1. tl 2009  - (verjiun todëscia) [PDF 35 KB]
 1. tl 2008  - (verjiun todëscia) [PDF 85 KB]
 1. tl 2007 - (verjiun todëscia)  [PDF 94 KB]

Download - Calënder dla sentedes

 1. Calënder dles sentades 2020 (Cunsëi provinziel y regiunel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 250 KB]
 2. Calënder dles sentades 2021 (Cunsëi provinziel) (verjiun todëscia/taliana) [PDF 250 KB]