Contignü prinzipal

La politica a scola

Mpede la vijita te Cunsëi provinziel, o nce leprò, possen se damandé che na cunseliera o n cunselier vënie te scola.
La tlasses che l uel, possa fé dumanda ndrët ala frazion dl Cunsëi provinziel crissa ora che manderà na si cumëmbra o n si cumëmber. Aldò di termins da una y dal’autra pert uniral fat ora na data ndrët cun la scola y te scola. Tlo l formuler da scrì ora per se damandé la vijita:

Metëde a verda: per vester segures che vosta vijita ie apusteda danora definitivamënter, messëis avëi na cunfërma dl respunsabl.

Dac anagrafics

I ciamps che n muessa scrì ora ie seniei cun *

592269120