Contignü prinzipal

Banches dac & abinedes

Banches dac & abinedes

Cialëde ite! Tlo giatëis na lingia de dac dla legislatura passeda dl Cunsëi provinziel y dla legislatura dl Cunsëi provinziel presënt. Da leges provinzieles n forza y decrec, a ac y documënc politics (dessënies de lege, mozions, demandes ...), protocoi parola per parola dla sentedes, comunicac stampa y nsci inant o i regulamënc de basa de natura costituzionela de nosta autonomia (Statut de autonomia, normes de  atuazion, ...


Documënc politics (dessënies de lege, mozions, nterogazions ...)

Per dejëujer si atività politica tl Cunsëi provinziel à i/la cunselieres y, cun cërta limitazions, nce l guviern provinziel, a despusizion na lingia de strumënc. Ëi presentea dessënies de lege, mozions y nsci inant y duc chisc ac y documënc passa tres na cërta prozedura. Tlo pudëis udëi cun la manieres de crissa defrëntes duc i ac politics dla XI, XII, XIII, XIV y XV legislatura y dla legislatura presënta cun duc i dac de mpurtanza n cont de cuntenut y pruzedura.


Delibres dl Cunsëi

L se trata de delibres de chëles che l Cunsëi provinziel muessa se cruzië d’ufize aldò de despusizions dl Statut d’Autonomia, dl regulamënt dl Cunsëi o de regulamënc nterns dl Cunsëi provinziel.


Protocol dla senteda y protocol parola per parola

Uni reunion publica dl Cunsëi provinziel vën tëuta su. La registrazion vën pona trascrita y, do na elaborazion d'ufize che tën cont de na reproduzion dla paroles dites pusciblmënter prezisa, stampeda definitifmënter.


Leges provinzieles n forza y regulamënc (LexBrowser)

Leges provinzieles n forza y regulamënc (LexBrowser)

Chësta banca dac ie cureda dal'aministrazion provinziela y ie nce azessibla dala rë zivica de Südtirol. La cuntën duta la leges provinzieles valëivles y i regulamënc d' esecuzion sciche nce normes costituzioneles y documënc de mpurtanza per nosta autonomia (Statut de autonomia, normes de atuazion ...)


L Cunsëi provinziel A - Z

Cunsëi provinziel A - Z

Cunzec y terminologia dla vita da uni di dl Cunsëi provinziel de Südtirol - cosses de nteres, da mparé y de utl a savëi