Contignü prinzipal

Impressum

Cun si presënza tla rë (web) ulëssa l Cunsëi provinziel de Südtirol ti pité ai zitadins dla Provinzia, ma nce ai vijitadëures che vën da oradecà nfurmazions de utl sun l parlamënt provinziel.

Editëur

Cunsëi provinziel de Südtirol
Plaza Silvius Magnago 6
I - 39100 Bulsan
Tel.: ++39 0471 946 111
Fax.: ++39 0471 946 011
Email: info@landtag-bz.org
PEC: Zertifizierte E-Mail-Adresse

Realizaziun

Südtiroler Informatik AG
Streda Siemens 29
I-39100 Bulsan

Respunsabltà y deliededa

L Cunsëi provinziel de Südtirol mët a disposizion nfurmazions sun si cumëmbri, si organs y sun si lëur se purvan for che chësta nfurmazions sibe atueles y prezises. Scebën che l vën metù verda dassën, ne iel nia puscibl sëurantò la respunsabltà per la curetëza dla nfurmazions. Per l cuntenut dla plates cunliedes tres "link" ie mé si gestores respunsabli.
Tl nteres de na ufierta for mieura tl Internet perions bel de nes prejenté prupostes y mpulsc, acioche pudon adaté nosta plates tla rë mo miec a Vosc bujëns.

Prupostes prëibel a: edv@landtag-bz.org

Links al Cunsëi provinziel y a si servijes

Duc i zitadins y a duta l'aziendes daussa, sce i l uel, mëter ite sun si plates tl Internet cunliamënc (links) ala plates y ai servijes dl Cunsëi provinziel, sce chësta cundizions vën tenides ite:

  1. L link gëura na plata nueva y redimensciunabla a plajëi, te chëla che l vën mustrà su la rissa cun l'adres.
  2. L cunliamënt muessa mustré su na plata ntiera y no mé na pert dl cuntenut.
  3. L test al cunliamënt, muessa dé sëura avisa de chiche ie la plata cunlieda.
  4. Plates dl Cunsëi provinziel, o pertes de chëstes, ne daussa te degun cajo nia unì metudes ite te frames o plates furestes.

Normes sura la proteziun dles dates personales

Normalmentër chanche vijitëis la homepage dl Consëi provinzial, n'él nia debojëgn de dè dant Ostes dates personales.  Chëstes vëgn registrades, unicamënter sce ares vëgn spezificades da Os (por ejëmpl por abonè nüsc comunicac stampa tres nosc sorvisc e-mail o por ciafé material informatif o por  prenotè les vijites al Consëi provinzial).
Dötes les dates personales indicades por i fins suranominà vëgn tratades aladô dles normes en forza sura la proteziun dles dates personales (decret legislatif dl 30 de jügn 2003, n. 196 «Codesc söla proteziun dles dates personales»).
Alado di articui 7-10 dl decret legislatif dl 30.6.2003, n. 196, podëis damané l azès a Ostes dates, a estrac y informaziuns y - sce preodü dala lege - pretënder che ares vëgnes atualisades, straihades, mudades te na forma anonima o sarades.